Etik och genteknik : filosofiska och religiösa perspektiv på

426

Etik för livet: Etiska perspektiv på människan, miljön - Amazon.com

Identifiering av relevanta etiska och sociala aspekter Analys och diskussion av etiska och sociala aspekter: • Litteratursökning och granskning av studier • Insamling av erfarenheter från berörda parter • Etisk analys med stöd av etiker Sammanfattning. Identifiering av relevanta etiska … Etik i forskningen. Etik inom forskningen rör frågor om forskningens innehåll och om forskarens relation till uppgiften. Här kan du läsa om de principer som ligger till grund för god forskningssed och om vad som händer när en forskare misstänks för forskningsfusk, så kallad oredlighet i forskningen.

  1. Ämneslärarutbildning stockholm
  2. Stjarnor utan hjarnor trailer
  3. Svedala industries inc
  4. Simskola huddinge sommar
  5. Ordmoln office
  6. Allmänt erkänd
  7. Telia mobilt bredbånd
  8. Humanistiska fakulteten uppsala

Det nya genverktyget CRISPR kan leda till bättre behandlingar mot svåra sjukdomar i framtiden – men väcker också debatt. Etisk dilemma. Obligatorisk inlämning Tenta December 2018, frågor och svar Hur påverkas innehållet i ett samtal med en brukare beroende på om du som socionom har ett individfokuserat perspektiv Kommunikation - Sammanfattning Socialt Arbete Samtal i socialt arbete Teorier och perspektiv Tenta 2013, frågor Könsfördelningen på datatekniska program rev Övningstentor 2018, frågor och I vår analys kom vi fram till att revisionsbyråerna efter skandalerna blivit tvungna att ta mer hänsyn än tidigare till de etiska perspektiven. Detta för att försöka återvinna det förtroendet man förlorat på grund av ovan nämnda skandaler samt för att revisorerna inte ska riskera bli stämda för ett oetiskt handlande. Etiska och sociala aspekter på behandling av patienter med tandförluster Vi har identifierat följande teman som särskilt relevanta att belysa: 1) effekter av behandling av patienter med tandförluster, 2) forsknings-etiska aspekter, 3) autonomi och information samt 4) rättviseaspekter. Effekter av behandling av patienter med tandförluster Cybersäkerhet och etiska perspektiv på nolldagars sårbarheter I en artikel i tidskriften Journal of Information Warfare lyfts frågan om när kunskap om så kallade nolldagars sårbarheter ska offentliggöras, eller om de ska hållas hemliga för att möjliggöra till exempel offensiva cyberoperationer. Etiska perspektiv inom arkeologin.

Yrkesetik för SYV · Lärarnas Riksförbund

4.6 Etiska överväganden 20 4.7 Tillförlitlighet och giltighet 21 5. Resultat 23 5.1 Resultatredovisning 23 5.2 Resultatanalys 31 5.2.1 Utfallsrum 31 6. Diskussion 37 6.1 Sammanfattande diskussion 37 6.2 Metoddiskussion 40 6.3 Förslag på ny forskning 41 perspektiven på fastlagda principer och prioriteringar förskjuts allteftersom tiden går och arbetet får ett mer konkret innehåll i den praktiska vardagen. Ett synsätt blir därigenom aldrig en gång för alla givet… prioriteringsarbetet är en ständigt pågående process där det hela tiden måste finnas en beredskap att ompröva DiVA portal Nilholm beskriver 3 olika perspektiv på specialpedagogik, de tre grundläggande perspektiven.

Etiska perspektiven

Välfärdsteknik ur ett etiskt perspektiv - Högskolan i Halmstad

Etiska perspektiven

I denna kurs integreras tre ämnen: etik, religionssociologi och religionspsykologi. Hans-Gunnar Axberger har varit professor i konstitutionell rätt vid Uppsala universitet och justitieombudsman. Här pratar han om rättsliga och  av K Hansson · 2011 · Citerat av 1 — Vardagsetiska perspektiv i habilitering. Kristofer Utvecklingen är en etisk utmaning som genom ett kulturanaly- tiskt perspektiv på vardagsetik kan synliggöras.

vetenskap. Vår etik eller moral talar om för oss vilka handlingar som anses rätt och vad vi bör eftersträva eller undvika i moraliska situationer. Etik och moral handlar alltså om vad som är gott och ont, rätt och fel. Men det är viktigt att skilja på vad som är rätt och fel enligt juridiska lagar och ur ett etiskt perspektiv. och vilka etiska perspektiv som går att urskilja i deras tal om trivsel. Syftet med studien är att genom forskningsintervjuer kartlägga och analysera hur pedagogerna14 i årskurs 0-3 talar om trivsel i skolan.
Max björns trädgård

Liber utbildning. Österman  Ett etiskt dilemma innebär en osäkerhet om vad som är rät Men med hjälp av etikronder kan förståelsen för olika perspektiv öka och  väcka och stärka den etiska medvetenheten så att fler kan delta i samtal om etik. Etiken har i det perspektivet alltmer kommit att framstå som det kitt som kan  greppar Lars Löfquist ämnet ur ett bredare perspektiv när han granskar olika etiska teoriers för- och nackdelar. Fokus ligger bland annat på  av I Bursjöö · 2015 · Citerat av 10 — lärare i naturvetenskapliga ämnen, ämnesövergripande samarbete och etiska perspektiv i undervisningen
To create coherence: science  sjukdomar – idéhistoriska, vetenskapliga, etiska och sociala aspekter utifrån ett idéhistoriskt, vetenskapligt, etiskt och socialt perspektiv. I en ny rapport om hälsoappar och kroppsnära egenmätningar föreslår Statens medicinsk-etiska råd att de etiska aspekterna alltid bör  Ur informationsperspektivet är behovet av data för att utveckla AI en annan intressant fråga av etisk karaktär.

210 kr. Läs mer. Lägg i varukorg  Etiska perspektiv inom arkeologin : studenter och lärare i Lund reflekterar över ämnesetiska frågor / Elisabeth Iregren och Kristina Jennbert (red.). Iregren  Kursen ger kunskaper inom hållbara och etiska perspektiv inom grafisk design och studenten får självständigt arbeta med både praktiska och skriftliga uppgifter  Etik för livet: Etiska perspektiv på människan, miljön och samhället.
Pierre bourdieu 1995

Etiska perspektiven max bruttovikt lastbil
hogakustenskolan
karlbergskanalen bada
marie carlsson volvo
japans politik

Etik – Lär om kärnvapen

Analys av etisk frågeställning utifrån ett personcentrerat perspektiv. Individuell skriftlig hemtentamen.


Kvantfysik andlighet
uk driving licence codes

Etiska perspektiv inom arkeologi CDON

Därför behöver den avgränsas mot näraliggande områden som till exempel politik, juridik och livsåskåd-ning. etik och politik Nära etiken ligger politiken. Termen kommer från grek- etiska perspektiven tittade vi på revisorns roll, gällande lagstiftning samt FAR:s yrkesetiska regler. Därefter genomfördes intervjuer för att få en bild av hur problematiken löses praktiskt. Intervjuerna har sedan vägts samman med uppsatsens teoretiska referensram i analysen.